Βιογραφικό σημείωμα Αντώνη Νεδελκόπουλου

Αντώνης Νεδελκόπουλος

Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος

Τηλ.: 2310 – 285049, 282952,

Fax: 2310 – 266559,

Κιν.: 6972552264

Email: antonios@nedelkopoulos.gr

Ερμού 18Α (Πρώην Στοά Καράσο)

546 24 Θεσσαλονίκη

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Θέματα Δημοσίων Έργων (Δημοσίου Δικαίου), Ευρωπαϊκού Δικαίου, Φορολογικού Δικαίου, θέματα σχετιζόμενα με ακίνητα (εμπράγματο-μισθωτικές σχέσεις), οικογενειακού δικαίου και θέματα συμβάσεων (γενικών και ειδικών π.χ. καλλιτεχνικών, franchising).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2015 έως σήμερα. Πρόεδρος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης

2014 έως σήμερα. Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδας (Ε.ΝΟ.ΒΕ.)

2007  έως 2009. Εισηγητής στο Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) με τον τίτλο «Διαχείριση Έργων» (Construction management)

1999 έως 31-12-2021. Νομικός Σύμβουλος της κατασκευαστικής εταιρίας «Εγνατία Οδός ΑΕ»

1999 – 2002 Νομικός Σύμβουλος του ΝΠΙΔ «Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος»

1996 – σήμερα ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ παρ’ Αρείω Πάγω

1996 – 1998 Νομικός Σύμβουλος του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Θεσσαλονίκη ‘97»

1982 – 1983 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣστην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες (stage) στον τομέα της άμεσης φορολογίας και ειδικότερα στον τομέα της φορολογίας των εταιριών.

1981 – 1982 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ του κέντρου Διεθνούς Οικονομικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου. Συνεργάστηκα με τον Διευθυντή μου καθηγητή Δημήτριο Ευρυγένη.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1990 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τίτλος πτυχίου: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Βαθμός πτυχίου: Άριστα

1980-1981 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ στη Νομική Σχολή του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών στο Διεθνές και Συγκριτικό δίκαιο. Τίτλος πτυχίου: Master of Laws on International and Comparative Law

1975-1980 ΠΤΥΧΙΟ Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Βαθμός Πτυχίου: Άριστα (9)

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1982 – 1983 Υπότροφος του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) για την εργασία μου με θέμα : «Η επιλογή του εταιρικού τύπου βασισμένη σε φορολογικά και άλλα κριτήρια. Συγκριτική μελέτη μεταξύ του Ελληνικού, Βρετανικού και Γαλλικού συστήματος φορολογίας των εταιριών».

1981 Υπότροφος του Institut Universitair International of Luxembourg για ειδικά μαθήματα σχετικά με τον εναρμονισμό των νομοθεσιών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Δικαίου των εταιριών.

1977 Μαθήματα νομικής ορολογίας στο Πανεπιστήμιο του Gambridge, UK.

ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά : Άριστα, Γαλλικά : Καλά

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. Α. ΝΕΔΕΛΚΟΠΟΥΛΟΣ : Η επισκόπηση και λειτουργία του Φλαμανδικού τμήματος του Ελευθέρου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών. Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1981 σ. 631-634
 2. Α. ΝΕΔΕΛΚΟΠΟΥΛΟΣ : Η εναρμόνιση της φορολογίας των εταιριών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Αρμενόπουλος, Επετηρίδα 1984 σ. 219-239.
 3. Α. ΝΕΔΕΛΚΟΠΟΥΛΟΣ : Σχόλιο για την φορολογική αντιμετώπιση των δικηγορικών εταιριών, Αρμενόπουλος 1993 σ. 782-783
 4. Α. ΝΕΔΕΛΚΟΠΟΥΛΟΣ : Ν. 2522/1997 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ (Α’ 178)».Τα ζητήματα των διοικητικών προσφυγών και του αναγκαίου χρόνου αποχής από τη υπογραφή της σύμβασης. Αρμενόπουλος 2008, σελ. 1806 επ.
 5. Α. ΝΕΔΕΛΚΟΠΟΥΛΟΣ: Οι εξαιρέσεις από την περαίωση, Αρμενόπουλος 2011 σ. 359-360

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Το δικηγορικό γραφείο λειτουργεί στον ίδιο χώρο με το συμβολαιογραφικό γραφείο της Ελένης Ιωσηφίδου και έχει αναπτύξει ένα δίκτυο άμεσης συνεργασίας και εξυπηρέτησης σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, στην Αθήνα και στο εξωτερικό.
 • Ενδεικτικά, συνεργαζόμαστε με τα ακόλουθα δικηγορικά γραφεία :
  • Claes & Partners, Boulevard du Regentland 58, B-1000 Brussels, Belgium

  • Χάρη Ταγαρά και Συνεργατών, Λυκαβηττού 5, Αθήνα, νυν Δικαστή στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Πάρη Τσεβά και Συνεργατών, Καρνεάδου 3 Αθήνα
  • Β. Παπαγεωργίου – Α. Γαρμπή, Θεμιστοκλέους 47, Αθήνα

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Μέλος του International Bar Association (Διεθνής Ένωση Νομικών) από το 1990
 • Μέλος της Ένωσης Νομικών Βορείου Ελλάδας (Ε.ΝΟ.ΒΕ) από το 1989
 • Εκλεγμένο μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης για τις περιόδους 1993, 1996 και 1999.
 • Πρόεδρος του Rottary Club Πανοράματος για την περίοδο 2000-2001.
 • Συγγραφέας του μυθιστορήματος με τον τίτλο «Το τέλος του δρόμου», εκδόσεις «Ραδάμανθυς»
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις, εκπληρωμένες στο Ναυτικό για την περίοδο 1973 – 1976.